Wachttijden en kosten

Wachttijd:

Helaas is de wachttijd op dit moment dusdanig lang dat het de treeknormen overschrijdt. De praktijk heeft daarom momenteel tot nader orde een aanmeldstop.

Ik verwijs u naar mijn andere collega's in Winsum, of de website van de Groninger Psychologen Cooperatie. Ook wil ik u wijzen op de website van Kiezen in de GGZ, om een zorgaanbieder te kunnen vinden. 

U kunt wel altijd alvast beginnen met e-health modules via de volgende link 

 

Voorts dien ik volgens de NZA de volgende tekst op te nemen:

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

 

 

Kosten en vergoedingen 2021

Vergoeding/ kosten volwassenen: 

In 2021 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. De vergoeding valt onder het eigen risico (standaard 385.-) De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en de factuur wordt, na het afsluiten van de behandeling, rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. 

Bepaalde stoornissen of therapieën worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. U kunt dan echter nog wel in behandeling blijven, maar maakt dan gebruik van een overig zorgproduct (OZP). Dit wordt dan rechtstreeks gefactureerd aan u en niet vergoed door de verzekering. Het tarief voor een los consult of OZP bedraagt 92,50 euro.

Binnen de Generalistische Basis GGZ zijn er verschillende trajecten, afhankelijk van de ernst, complexiteit en duur van de klacht en de maximale duur van de behandeling: basis kort (294 minuten) -, middel (495 minuten) -, en intensief (750 minuten). Voor de prestatie overige zorg (OZP) geldt dat dit wordt ingezet indien er geen sprake is van een DSM-stoornis, als vroeg in de behandeling (binnen 120 minuten) blijkt dat u beter behandeld kunt worden binnen de gespecialiseerde GGZ of als u in een vroegtijdig stadium  (binnen 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen. Het traject behelst maximaal 120 minuten (directe en indirecte tijd).

Een consult is opgebouwd uit 45-50 minuten directe tijd en 10-15 minuten indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, administratie, rapportage, overleg met huisarts, voorbereiding, verslaglegging, uitwerken testen e.d).  Indien er extra tijd wordt gebruikt voor email of telefonisch contact dan wordt dat evenredig aan de tijdsinvestering berekend.

LET OP !! We kunnen de behandeling pas starten nadat u bij de huisarts bent geweest en de correcte verwijzing in mijn bezit is. 

EN Let er toch goed op, hoe u verzekerd bent en of de verzekeraar behandeling bij mij vergoed! Neemt u hiervoor zelf contact op met uw verzekeraar. Sommige budget polissen vergoeden bijvoorbeeld in 2021 alleen nog maar specifieke behandelaars voor specifieke problemen.

Zie ook de site van de NZA.

Vergoeding Jeugdigen: Ik heb in 2021 een contract met de gemeentes in de provincie Groningen. Hierdoor komt de door mij verleende zorg in aanmerking voor betaling uit de gelden gemeentelijke jeugdzorg. Ik behandel jeugdigen vanaf ongeveer 12 jaar en dan met name voor trauma gerelateerde klachten.  Een verwijzing is wel nodig. 

Verwijzing :  Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van de huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of collega uit de SGGZ. Het is belangrijk dat de verwijzer aangeeft in de verwijsbrief dat het een verwijzing voor Basis GGZ betreft, dat hij een DSM 5 diagnose vermoedt en dat diens AGB code vernoemd is. De verwijsbrief  in mijn bezit te zijn voor u de behandeling start. Ik ben vindbaar in Zorgdomein, een elektronisch verwijssysteem.

Ik rapporteer schriftelijk aan het begin en aan het eind terug aan de verwijzer. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit aangeven.

DIS en Privacy: Er bestaat de verplichting tot het aanleveren van behandelinformatie aan DIS, landelijke DBC-informatieSysteem. DIS ontvangt en beheert alle informatie over DBC's (diagnose behandel combinaties). Het bevat gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. 

Tevens ook een verplichting effectonderzoek te doen naar de behandeling. Dit gebeurt met de zogenaamde ROM (routine-outcome monitoring). Dit betekent dat aan het begin en einde van de behandeling digitaal een vragenlijst naar u zal worden verzonden. Bovendien wordt op het eind van de behandeling een kort onderzoek gedaan naar de mate waarin u tevreden bent met de geboden hulp. Deze gegevens worden geanonimiseerd en landelijk aangeleverd. Zie akwaGGZ en NZA

Indien u dit niet wilt, kunt u gebruik maken van een privacy verklaring die door u en mij dient te worden ingevuld. 

Afspraak afzeggen
Uiteraard kunt u een afspraak verzetten mits 24 uur van tevoren. Indien afspraken niet binnen 24 uur van tevoren worden geannuleerd, ben ik genoodzaakt het bedrag van 60 euro in rekening te brengen. Deze factuur wordt niet vergoed vanuit de verzekering.


*Criteria voor behandeling in de generalistische basis GGZ (GBGGZ).

Vanaf 2014 vergoedt de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering alleen nog de behandeling van psychische stoornissen (zoals omschreven in de DSM-IV, bijvoorbeeld depressie, angstklachten en trauma). De behandeling van psychische klachten valt vanaf 2014 buiten de verzekerde zorg. Dit betekent dat onder andere de behandeling van relatieproblemen, werk gerelateerde klachten, specifieke fobieën en leerproblemen niet langer wordt vergoed door de zorgverzekering. Soms worden bepaalde klachten (bijvoorbeeld bij relatieproblemen) wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit is per polis en per zorgverzekeraar echter verschillend. De huisarts zal een eerste inschatting maken van de aard van uw klachten en u eventueel doorverwijzen naar een psycholoog. Wanneer de huisarts en/of psycholoog constateren dat u op basis van uw diagnose niet in aanmerking komt voor vergoeding, dan zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt zelf betalen, worden terugverwezen naar de huisarts en/of bijvoorbeeld een aantal gesprekken krijgen met de POH GGZ. Hieraan zijn geen kosten verbonden.