Kwaliteit

GGZ Kwaliteitsstatuut. Praktijk Koekkoek is in het bezit van een goed gekeurd kwaliteitsstatuut, via deze link te bekijken of je kunt deze ter inzage vragen in de praktijk.

Privacy statement
Praktijk Koekkoek, gevestigd te Winsum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53194381, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Praktijk Koekkoek met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). De wet verplicht gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen.

Je kunt deze verklaring lezen door op deze link te klikken.

Klachten
Indien je klachten hebt over mijn wijze van professioneel handelen, dan is de eerste stap dit te bespreken met mij. Als dit je niet voldoende heeft opgeleverd, kun je een klacht indienen via de klachten-  en geschillenregeling van mijn beroepsvereniging, LVVP. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

DIS, Meten en Privacy 
In de Basis GGZ en Specialistische GGZ is het volgens regelgeving vanuit de overheid verplicht om periodiek een gegevensset aan te leveren van afgesloten dossiers, de zogenaamde DIS-aanlevering. Deze gegevens moeten worden aangeleverd bij het DIS-portal van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit).

Tevens ook een verplichting effectonderzoek te doen naar de behandeling. Dit gebeurt met de zogenaamde ROM (routine-outcome monitoring). Dit betekent dat aan het begin en einde van de behandeling digitaal een vragenlijst naar je zal worden verzonden. Bovendien wordt op het eind van de behandeling een kort onderzoek gedaan naar de mate waarin je tevreden bent met de geboden hulp. Deze gegevens zou ik kunnen aanleveren bij AKWA GGz, maar dat is niet verplicht en dat doe ik dan ook niet.

Indien je en ik een privacy verklaring ondertekenen kan een aanlevering aan DIS achterwege blijven. Voor meer informatie verwijs ik je naar de site van de NZA en de akwaggz.